fbpx
За нас това е повече от работа!
За нас това е повече от работа!
Създадена на Понеделник, 05 Октомври 2020

Облекчаване на онлайн търговците на стоки и услуги, които продават в ЕС, чрез дигиталният онлайн портал OSS (One stop shop) от 01.07.2021 г.

От 01.07.2021 г. предстоят значителни промени за всички държави от ЕС (27) касаещи електронната търговия със стоки и услуги (B2C), а именно:

  • Въвеждането на дигиталният портал OSS (One Stop Shop), който ще облекчи декларирането на вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и услуги;
  • Премахва се освобождаването от ДДС при внос на стоки с незначителна стойност до 150 EUR в ЕС и декларирането на дължимото за тях ДДС чрез IOSS (Import One Stop Shop);
  • Онлайн платформите, които подпомагат продажбата до крайният клиент ще бъдат отговорни за начисляването и събирането на ДДС за всяка продажба на търговеца.

Нарастващата онлайн търговия и по специално продажбите насочени към физически лица, живеещи в държава различна от държавата на изпращача /т.нар. вътрешнообщностни дистанционни продажби/, доведе до решения от страна на Европейският съюз (от Декември 2017 г.), които значително ще облекчат административните разходи на търговците.

Една от взетите мерки (която ще разгледаме днес), касаеща извършването на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и услуги в ЕС ще позволи на търговците да декларират продажбите си във всяка една държава от ЕС чрез дигитален онлайн портал (One Stop Shop), който ще е достъпен в държавата, в която са регистрирани и освен това ще бъде на техен език. Влизането в сила на тази промяна се отложи за период от 6 месеца предвид създалата се обстановка с COVID-19 и ще  може да се прилага от 01.07.2021 г. вместо от 01.01.2021 г.   

Какво представляват дистанционните продажби?  Това са продажби, при които продавача и купувача се намират в различни държави членки, доставчикът е регистриран по ДДС, транспорта на стоката е за сметка на доставчика и купувача е физическо лице.

Действащи изисквания да 30.06.2021 г. Съгласно действащите на този етап правила всяка фирма, която реализира продажби на стоки на физически лица над определeн праг във всяка държава от ЕС (варират от 20 000 EUR до 100 000 EUR) подлежат на регистрация по ДДС в конкретната държава и съответно спазва правилата за деклариране и внасяне на ДДС в нея. Това поражда огромна административна и финансова тежест за търговците, която според оценка на ЕС възлиза на около 8 000 евро за всяка държава, в която търговецът е регистриран по ДДС.

Измененния влизащи в сила от 01.07.2021 г. Взетото решение за увеличаване на обхвата на действащият към момента дигитален портал MOSS (mini one stop shop) с възможността и търговците на стоки да декларират и техните продажби в ЕС в единна система за подаване на ДДС (OSS) ще намали значително разходите на фирмите по администрирането на този процес (според проучване на ЕС с около 95%). След влизането му в сила ще отпадне необходимостта от регистрация по ДДС на търговците във всяка държава от ЕС, в която продават (B2C) стоките си. Търговците ще трябва да се регистрират единствено в държавата, в която са установени за използването на системата OSS, която ще е разположена на онлайн платформата на местната данъчна администрация и ще бъде на техният език. Търговците ще могат да декларират продажбите си и начисленото ДДС върху тях във всяка държава от ЕС на едно място, съответно ще внасят ДДС –то си по сметка на НАП, която ще го разпределя в последствие по държави. Същевременно се увеличава и периода на деклариране и ще се извършва на 3 месеца. Фирмите вече няма да се нуждаят от присъствие във всяка държава, за да спазват изискванията за деклариране на ДДС там.

Целите на тези промени са:

  • Да улеснят онлайн търговците, които оперират извън страната си по регистрация;
  • Да намали разходите по администриране на продажбите;
  • Да осигури лоялна конкуренция на бизнеса в ЕС, т.е. независимо къде е регистриран и къде продава търговеца, вкл. и при доставки на стоки от трети страни- вече ще се внася ДДС на всички доставки независимо от стойността им (тази промяна ще бъде разгледана в отделна статия)
  • Да се бори с ДДС измамите - за продажбите си в чужбина фирмите ще могат да бъдат проверявани както от данъчната администрация, където е регистрирана фирмата, така и от данъчните администрации на страните, в които живеят получателите.

Въвежда се годишен праг от 10 000 EUR на доставки на стоки и услуги към физически лица от други държави от ЕС преди да възникне необходимост от регистрация по системата OSS. Този праг е предвиден, за да не се налага при инцидентна доставка на стока към физическо лице от друга държава фирмата да се регистрира.

За България това облекчение има и обратна страна, заради прагът от 50 000 лева за задължителна регистрация по ДДС. Ако търговеца извършва предимно или само дистанционни продажби ще бъде принуден да се регистрира по ДДС много преди да достигне 50 000 лева оборот, за да може да си декларира коректно продажбите в OSS.

Системата OSS /one stop shop/ се явява продължение на MOSS /mini one stop shop/, която ще действа до 30.06.2021г. Към момента MOSS дава възможност да се декларират само далекосъобщителни и електронни услуги извършвани от доставчиците към физически лица в ЕС. От 01.07.2021 в системата OSS ще могат да се декларират както вътреобщностните дистанционни продажби на стоки от онлайн търговците така и доставката на всякакви други услуги оказвани от фирми на физически лица от ЕС, живеещи в различна държава от държавата, в която е регистрирана фирмата.

Свържете се за повече информация с нас

VATEVR
+359 888 40 65 78

Част от нашите Референции

Инглиш Академи ООД работи вече 2 години с СКК Делта Консулт ООД. Високо оценяваме професионализма на предлаганите счетоводни, финансови и консултантски услуги. Още от самото начало бяхме впечатлени от професионализма на мениджърите и служителите на фирмата.
Калина Георгиева
Инглиш Академи ООД
С настоящата референция искаме да дадем своята отлична оценка за работата и изключителния професионализъм на "СКК Делта Консулт" ООД. Ние сме клиенти на счетоводна къща "СКК Делта Консулт" ООД от 2008 година. Освен качествени услуги от екипа получаваме внимателно отношение, добра съвместна работа и многовариантни решения на нашите проблеми.
Пламен Цонев
"ОРТ - Варна" ЕООД
В лицето на Делта Консулт имаме доверен съветник в областта на счетоводството, финансите и търговското право.
Радко Новаков
Смарт Софт ООД
Дългогодишната ни съвместна работа, професионализмът и ползотворното ни сътрудничество ми дават основание да препоръчам "Делта Консулт" като надежден партньор на фирми които имат нужда от професионални счетоводни услуги.
Явор Деков
Уеб Мейтрикс ЕООД
Оценката ни за професионализма на "СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ" ООД е висока, счетоводното обслужване, което те извършват за фирмата ни е компетентно и експедитивно. Препоръчваме тази счетоводна къща, като надежден и сигурен партньор!
Лилян Димитров
ЛИЛ-12 ЕООД